Privacy verklaring

De hoofdvestiging van Groenewoud Textiel is gevestigd aan

De Albert Cuypstraat 211-213. 1072 CK Amsterdam, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Groenewoud Textiel heeft 2 vestigingen.

Contactgegevens:

Albertcuypstraat 211-213
1072 CK Amsterdam
+31 20 671 7459

Bottelaarpassage 10
1315 ES Almere
+31 36 534 4028

info@groenewoud-textiel.nl

Dhr H. Groenewoud is de functionaris Gegevensbescherming van Groenewoud Textiel en is te bereiken via info@groenewoud-textiel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groenewoud Textiel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website:

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groenewoud Textiel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Groenewoud Textiel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Groenewoud Textiel neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Groenewoud Textiel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode,  2 jaar tbv garantietermijnen.

IP-adres, internetbrowser en apparaat type:  3 maanden tbv detectie eventueel misbruik.

Delen van persoonsgegevens met derden

Groenewoud Textiel deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Groenewoud Textiel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze website hostingpartner maakt een backup van elk verzonden contactformulier. Hieronder de benodigde informatie van onze partner:

Hostnet – Hostingpartij

Gegevens die verzameld worden: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Reden: Systeem-backups, informatievoorziening naar Groenewoud Textiel en haar klanten, bewaartermijn 3 maanden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groenewoud Textiel gebruikt functionele en analytische. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groenewoud Textiel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groenewoud-textiel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen en  uw Burgerservicenummer (BSN). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Groenewoud Textiel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groenewoud Textiel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@groenewoud-textiel.nl.